Skip to main content

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van onze diensten als u een bestelling plaatst via onze website voor u als koper. Lees deze voorwaarden daarom goed door. Wij adviseren u om deze voorwaarden op te slaan en/of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Vlinderstenen is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 87752816 handelend onder de naam Vlinderstenen.

2 Website: De website van vlinderstenen, te raadplegen via www.vlinderstenen.nl.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met vlinderstenen en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen vlinderstenen en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van vlinderstenen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor vlinderstenen slechts bindend, indien en voor zover deze door vlinderstenen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Prijzen en informatie

1 Alle op de website Vlinderstenen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Wij verxzenden gratis in Nederland, Blegie zijn de kosten 4,00 euro. Wij verzenden de pakketten uitsluitend via track and trace, bij  brievenbuspost kunnen wij beslissen om dit niet via track and trace te verzenden.

3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vlinderstenen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website van Vlinderstenen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

4 Vlinderstenen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst 

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Vlinderstenen en het voldoen aan de daarbij door Vlinderstenen gestelde voorwaarden.

2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vlinderstenen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Vlinderstenen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Vlinderstenen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Vlinderstenen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie 

1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier op de website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website via een link die naar het opgegeven de e-mailadres wordt gezonden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden Vlinderstenen Is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

4 Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Vlinderstenen daarvan in kennis te stellen, zodat Vlinderstenen gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Vlinderstenen is ontvangen, stuurt Vlinderstenen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Vlinderstenen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 7 dagen verzonden worden.

4 Indien Vlinderstenen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Vlinderstenen raadt klant aan de geleverde producten binnen 24 uur na binnenkomst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken, per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant.

7 Vlinderstenen is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.