Skip to main content

Privacy policy

Teneinde de internetsite van Vlinderstenen en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Vlinderstenen in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Vlinderstenen voor welke doeleinden gebruikt en wat Vlinderstenen doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. Vlinderstenen adviseert u voor het gebruik van de internetsite van Vlinderstenen hiervan kennis te nemen.

Met de term internetsite van Vlinderstenen wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de internetsite verbonden databases en portals. Daarnaast is op Vlinderstenen internetsite de disclaimer van toepassing. Vlinderstenen adviseert u ook hiervan voor het gebruik van Vlinderstenen internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Vlinderstenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de internetsite van Vlinderstenen

Vlinderstenen is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de internetsite en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Vlinderstenen deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider of mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit Vlinderstenen verwerkersovereenkomsten af, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal Vlinderstenen zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie van Vlinderstenen, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van Vlinderstenen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Vlinderstenen verwerkt deze gegevens teneinde:

– de internetsite van Vlinderstenen aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;

– de Diensten die via de internetsite van Vlinderstenen worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

– de dienstverlening van Vlinderstenen, al dan niet via de internetsite van Vlinderstenen, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van Vlinderstenen heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Vlinderstenen uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Vlinderstenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Vlinderstenen bent. Vlinderstenen gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Vlinderstenen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Vlinderstenen kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Vlinderstenen.

De internetsite van Vlinderstenen genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Vlinderstenen Vlinderstenen houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Vlinderstenen

Google Analytics

De internetsite van Vlinderstenen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Vlinderstenen

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vlinderstenen heeft hier geen invloed op.

Vlinderstenen heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Vlinderstenen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Vlinderstenen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Vlinderstenen toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

De internetsite van Vlinderstenen bevat links naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Vlinderstenen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Vlinderstenen raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van Vlinderstenen, kunt u contact met ons opnemen via: vlinderstenen@gmail.com.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 2 maart 2023.